podmínky Ford


Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Václav Nouza, IČ: 63549646, se sídlem Stráž 280,34802 Stráž (dále jen pronajímatel) a nájemcem o pronájmu a půjčování dopravního prostředku. Liší-li se ujednání uvedená v těchto podmínkách a smlouvě samotné, má přednost ujednaní uvedené ve smlouvě.

2. Pronajímatel za úplatu pronajímá a půjčuje za podmínek dále v těchto podmínkách a ve smlouvě nájmu dopravního prostředku uvedených, osobní motorová vozidla, způsobilá provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zvláštního zákona podle jeho nabídky osobám, které splňují zákonem stanové podmínky pro jejich řízení (dále jen nájemce).

3. Ujednané specifické podmínky užívání dopravního prostředku nájemcem, v tom pak zejména dobu nájmu, cenu, výši složené jistiny stanoví smlouva o pronájmu dopravního prostředku, sepisovaná s nájemcem při převzetí dopravního prostředku.

 

II. Nájem vozidla

Náležitosti nájemní smlouvy:

1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jeho podpisu se zánikem k okamžiku uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu nájmu lze prodloužit na základě telefonické nebo písemné žádosti nájemce s tím, že pronajímatel není povinen takovou žádost akceptovat. Bez písemné formy potvrzení pronajímatelem není smlouva prodloužena, a pozdější vrácení dopravního prostředku je považováno za podstatné porušení podmínek nájmu. V tomto případě zaplatí nájemce sankční poplatek dle bodu V.

2. Nájemní smlouva opravňuje nájemce nakládat s dopravním prostředkem pouze po dobu, a za účelem uvedené ve smlouvě a v těchto podmínkách.

3. Nájemní smlouva bude sepsána po složení jistiny (zálohy na případné sankce a poškození dopravního prostředku), předložení potřebných dokladů a uhrazení tohoto pronájmu.

 

 

Povinnosti nájemce:

1. Nájemce je povinen pokaždé při opuštění dopravního prostředku tento zabezpečit proti odcizení, a to uzamčením. Nájemce je povinen nenechávat viditelně žádné cenné předměty, doklady a jiné věci ve vozidle při zaparkování a dopravní prostředek řádně uzamknout. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy o pronájmu.

2. Nájemce se nesmí s dopravním prostředkem zúčastňovat závodů, soutěží nebo podobných akcí. Nájemce nesmí přenechat užívání dopravního prostředku jiné než ve smlouvě uvedené osobě, používat dopravní prostředek k tlačení nebo vlečení automobilů nebo jiných předmětů a provádět na něm změny nebo úpravy. Dále pak nesmí v dopravním prostředku přepravovat jakékoliv věci, které by mohli poškodit interiér nebo zavazadlový prostor vozidla.

3. Nájemce nesmí řídit dopravní prostředek pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce při řízení a nebo takové osobě přenechat řízení dopravního prostředku. Nájemce je povinen pronajímateli umožnit přístup k dopravnímu prostředku za účelem kontroly, zda nájemce toto užívá řádným způsobem a v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

4. Podpisem smlouvy o nájmu dopravního prostředku nájemce prohlašuje, že mu (nebo dalšímu řidiči uvedenému ve smlouvě) nebyl v soudním nebo správním řízení udělen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem dopravního prostředku řidiči, který je držitelem řidičského průkazu dobu kratší než 12 měsíců.

5. Nájemce je povinen předložit tyto doklady:

a) soukromá osoba a osoba samostatně výdělečně činná: -občanský průkaz, -řidičský průkaz s vyznačenou skupinou opravňující řídit pronajaté vozidlo platný v ČR, -doklady k ověření adresy (výpis z účtu, vyúčtování telefonu, SIPO, apod. doklady znějící na jméno a adresu klienta s maximálním stářím dva měsíce).

b) obchodní společnost či firma -výpis z obchodního rejstříku -kopii živnostenského listu -občanský průkaz osoby uvedené v nájemní smlouvě k užívání vozidla -řidičský průkaz platný v ČR osoby uvedené v nájemní smlouvě k užívání daného vozidla

6. Nájemce svým podpisem pod smlouvou o nájmu prohlašuje a potvrzuje, že předložené doklady jsou pravé a že nezamlčel pronajímateli žádné další informace, které by mohli vést k odmítnutí uzavření smlouvy o nájmu.

7. Nájemce je povinen dopravní prostředek užívat pouze na území ČR, v případě že nájemce bude chtít užívat dopravní prostředek v zahraničí, je povinen nejdříve vyžádat svolení pronajímatele a dále je povinen dodržovat platné předpisy té zemi, v níž pronajatý dopravní prostředek užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti a v případě, že pronajatý dopravní prostředek bude v zahraničí nájemci zadržen nebo zabaven je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění dopravního prostředku a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné.

 Doba  nájmu v tomto případě končí v okamžiku  kdy dopravní prostředek  bude předán zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody vzniklé pronajimateli v souvislosti se zadrženým nebo zabavením dopravního prostředku v zahraničí i v České republice.

 

 

Ukončení platnosti smlouvy:

1. Nájemní smlouva a s ní právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím sjednané doby, zrušení ze strany

pronajimatele a nebo zánikem předmětu nájmu

2. Nájemní doba uplyne okamžikem, sjednaným ve smlouvě s tolerancí max. 3 hodin. Pro účely smlouvy o nájmu se jedním dnem nájmu (nedohodnuli se písemně strany jinak) rozumí 24 hodin, počítáno hodinou, uvedenou jako okamžik převzetí dopravního prostředku. Započetí 28 hodiny nájmu je považováno za další den nájmu.

3. Nájemní smlouva zaniká rovněž zničením nebo odcizením dopravního prostředku, a to k okamžiku právně přípustného potvrzení této skutečnosti v podobě usnesení Policie o odložení věci, nepodaří-li se zjistit pachatele krádeže dopravního prostředku, či protokolu o dopravní nehodě nebo likvidačního protokolu pojišťovny.

4. Pronajimatel je oprávněn zrušit nájemní smlouvu z okamžitou platností v těchto případech:

a) zjistí-li pronajímatel, že některé z dokladů nebo údajů jsou falešné či nepravdivé

b) užívá-li nájemce dopravní prostředek v rozporu s právním předpisem nebo ujednáním ve smlouvě o nájmu uvedenými.

c) neuhradil-li řádně a včas nájemné za dopravní prostředek, neoznámil-li nájemci poruchu či nehodu dopravního prostředku a nebo svěřil-li dopravní prostředek další osobě bez souhlasu pronajimatele. Zrušení smlouvy je účinné okamžikem oznámení (telefonem, sms zprávou, mailem) s tím, že nájemce je povinen neprodleně vrátit dopravní prostředek pronajimateli.

5. Nájemce bere na vědomí, že pronajimatel je k okamžiku ukončení nájmu oprávněn zajistit i prostřednictvím 3 osoby znehybnění dopravního prostředku buď použitím technických prostředků, nebo odebráním ovládacích prvků potřebných k užívání dopravního prostředku, v tomto případě nájemce zaplatí sankční poplatek dle bodu V s tím, že veškeré další škody tím způsobené jsou k jeho tíži.

 

 

Převzetí a vrácení vozidla:

1. Nájemce převezme a přistaví zpět dopravní prostředek po domluvě s pronajimatelem na této adrese: Benešovice 104, Stříbro (pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak)

2. O stavu dopravního prostředku při předání a převzetí potvrdí strany předávací protokol, který se stane přílohou smlouvy.

3. Okamžikem předání a převzetí dopravního prostředku počíná a končí běžet doba nájmu.

4. Dopravní prostředek je nájemci předávám se všemi provozními náplněmi a včetně povinné výbavy dle zákona, vyčištěné a umyté.

5. Nájemce je povinen po skončení doby nájmu předat dopravní prostředek ve stavu, v jakém byl převzat a doplněnými provozními kapalinami, vyčištěné a umyté.

6. Případná poškození dopravního prostředku, chybějící náplně, součástí povinné výbavy nebo znečištění dopravního prostředku se uvedou do předávacího protokolu a strany jej podepíší. Nájemce je povinen uvést všechna způsobená poškození, závady a jiné zásahy do dopravního prostředku po dobu jeho nájmu.

7. Nájemce je povinen sdělit pronajimateli veškeré závady, které se na dopravním prostředku projevili během jeho užívání a vyžadují opravu.

8. Pronajimatel není povinen vrátit nájemci složenou jistinu před podpisem předávacího protokolu a dohody o vypořádání škod či porušení podmínek nájemní smlouvy.

 

III. Pronajímatel

1. Pronajimatel předává nájemci dopravní prostředek splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

2. Dopravní prostředek  má vylepenou dálniční známku pro daný rok platnou pro provoz v ČR, dále má uhrazené zákonné pojištění a silniční daň. Pronajímatel nenese zodpovědnost za věci ponechané v dopravním prostředku, ani za škody způsobené osobám přepravovaných na ostatních sedadlech.

3. V případě poruchy nezaviněné nájemcem (nejde-li o defekt či případy, kdy nájemci došli PHM či jiné provozní kapaliny a nejde-li o závady způsobené nesprávným užíváním dopravního prostředku či použití jiného druhu provozních kapalin, paliva apod.) zajistí pronajimatel zdarma odtah vozidla obvykle do 48 hodin (pokud není uvedeno v nájemní smlouvě jinak) a posádka vozidla bude dopravena do místa bydliště nájemce, v opačném případě zajistí nájemce přepravu porouchaného dopravního prostředku na adresu Benešovice 104, Stříbro na vlastní náklady.

4. V případě nájmu na dobu přesahující jeden měsíc zabezpečuje pronajimatel údržbu a inspekční prohlídku dopravního prostředku (pokud není dohodnuto jinak).

 

 

IV. Další povinnosti nájemce

1. Nájemce smí dopravní prostředek používat pouze k běžnému provozu na pozemních komunikacích, nikoli k přepravě za úplatu či k provozování taxislužby. Nájemce se nesmí účastnit s pronajatým dopravním prostředkem žádných automobilových soutěží.

2. Nájemce je povinen při nájmu přesahující 1měsíc přistavit pronajatý dopravní prostředek k provedení běžných oprav a údržby v nutném rozsahu (pokud není dohodnuto písemnou formou jinak).

3. Nájemce je povinen nejpozději při předání dopravního prostředku pronajímateli oznámit závadu či použití dílů z výbavy, zjištěnou během doby nájmu.

4. Každou škodní událost, jejíž účastníkem je nájemce nebo pronajatý dopravní prostředek a to i tehdy, jestliže dojde ke škodě na pronajatém dopravním prostředku, poškození nebo jeho zničení, odcizení dopravního prostředku nebo jeho částí, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a policii. Dále je povinen vyplnit formulář (záznam o dopravní nehodě), který obdržel s doklady k dopravnímu prostředku. Při nesplnění některé z povinností, bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci

5. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy dopravního prostředku, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, drog, léků či jiných podobných látek, jakož i ušlý zisk v případě, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání dopravního prostředku, porušením dopravních předpisů, užíváním dopravního prostředku v rozporu s obvyklým způsobem, nebo porušením podmínek nájemní smlouvy ať nájemcem nebo osobami kterým nájemce umožnil k dopravnímu prostředku přístup.

6. Nájemce je povinen před sepsáním nájemní smlouvy a převzetím dopravního prostředku uhradit vratnou kauci uvedenou v ceníku pronajímatele.

7. Veškeré zjevné vady a připomínky k pronajatému vozidlu musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí dopravního prostředku a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě či předávacím protokolu.

8. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli dopravní prostředek, včetně veškerého příslušenství a dokumentů v době a místě uvedeném v nájemní smlouvě a ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím na obvyklé opotřebení.

9. V případě ztráty nebo zničení dopravního prostředku je nájemce povinen platit nájemné, včetně všech dalších poplatků až do doby prokazatelného ohlášení ztráty nebo zničení dopravního prostředku pronajímateli a to písemnou formou (protokolem policie).

10. Nájemce je povinen platit nájemné za dobu opravy poškozeného dopravního prostředku, pokud závadu zavinil svým jednáním uvedeném v bodu IV. Odst.5, nebo opomenutím doplnit provozní náplně, či k závadě došlo v důsledku jednání osoby, které dopravní prostředek neoprávněně svěřil.

11. Nájemce povinen po každých ujetých 1000km kontrolovat stav provozních náplní (motorový olej, chladicí kapalina, voda do ostřikovačů) a stav tlaku v pneumatikách dle doporučení výrobce vozidla)

12. Nájemce souhlasí s tím, aby si pronajímatel pořídil kopie osobních dokladů a údajů, ukládal a používal je za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetí straně pouze tehdy, pokud k tomu bude pronajímatel povinen podle zákona.

13. Nájemce souhlasí s tím, aby jeho složená jistina byla přednostně použita pronajímatelem k úhradě svých nároků vůči nájemci, a to při spoluúčasti u dopravní nehody, při poškození vozidla vinou nájemce, při použití sankcí uvedených v článku V. těchto podmínek.

 

V. Sankce

Ztráta klíče od dopravního prostředku - 4000 Kč

Ztráta povinné výbavy dopravního prostředku - 1000 Kč/ks

Ztráta či poškození OTP,pojištění,dálniční známky - 2000 Kč/ks

Vrácení špinavého předmětu nájmu - 500 Kč

Neoprávněné přivolání asistence - 2000 Kč+ vzniklé náklady

Ukončení nájmu třetí osobou, která není uvedena v nájemní smlouvě - 6 000 Kč

Zapůjčení dopravního prostředku jiné než ve smlouvě uvedené osobě - 6 000 Kč

Překročení doby nájmu více než 6 hodin - 1500 Kč/ den prodlení dle smlouvy.

Úhrada sankce nezbavuje nájemce povinnosti k náhradě škody

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Strany ujednávají, že veškeré spory, které v souvislosti s plněním smlouvy o nájmu vzniknou, budou řešit mimosoudní dohodou. Pokud nebude možno mimosoudní dohody docílit, bude sporná věc řešena věcně a místně příslušným soudem.

2. V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy o nájmu nebo těchto podmínek je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost, platnost a vymahatelnost ostatních nároků podle smlouvy a těchto podmínek.

3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků potvrzených oběma účastníky.

4. Smlouva o nájmu nabývá platnosti a závaznosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem převzetí dopravního prostředku po splnění ostatních podmínek ve smlouvě a těchto podmínkách stanovených.

 

                                         VII.Ochrana osobních údajů

1. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

2. Předtím, než zákazníkům poskytneme jakoukoli formu pronájmu, je potřeba, abychom co nejlépe znali jejich aktuální situaci i celkovou finanční historii. Ověřujeme si o všech žadatelích o pronájem jak negativní, tak pozitivní data nahlížením do klientských registrů a externích databází.

   Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem: 1. 5. 2015